Graduate Management System

University Of Phayao

เข้าสู่ระบบยืนยันการเข้ารับประราชทานปริญาบัตร ประจำปี 2561

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร